Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP“) upravují vztahy při poskytování služeb „Zpracování návrhu na povolení oddlužení fyzických osob (dále jen osobní bankrot) a souvisejících služeb. Jejich užití jsou závazné pro veškerý obchodní styk s poskytovatelem.
1. 2. Odesláním žádosti z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
1. 3. Aktuálně platné znění všeobecných obchodních podmínek je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce poskytovatele https://www.centrum-pomoci.cz/, dále jen produktová stránka.
1. 4. Pro uzavření smlouvy dle těchto VOP mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.
1. 5. Poskytovatel a uživatel akceptují, že jejich závazkový vztah se bude řídit režimem občanského zákoníku. Založení sjednávaného závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím objednávky uživatele poskytovatelem.
1. 6. Definice základních pojmů:
· Smluvní strany – strany těchto VOP a smlouvy, respektive účastníci smluvního vztahu, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel a na straně druhé uživatel.
· Poskytovatelem se rozumí společnost JESTIC CZECH s.r.o., IČ 278 37 335, se sídlem 28. října 15/196, 709 00 Ostrava Mariánské Hory, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C33132.
· Uživatelem se rozumí fyzická osoba – nepodnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná za svou osobu, která nejedná na základě plné moci)
· Individuální zakázka – je poskytovatelem na základě požadavků uživatele na míru provedený hmotně zachytitelný výsledek duševní anebo další činnosti poskytovatele.
· Produkt – kompletně vypracovaný návrh na povolení oddlužení k příslušnému Krajskému soudu, vytvořený pomoci internetové aplikace a šablon na webové stránce poskytovatele zhotovený poskytovatelem podle individuálního zadání uživatele
· Dodávka – služba nebo produkt.
· Smlouva – smlouva, kde na jedné straně vystupuje poskytovatel jako zpracovatel a uživatel jako zadavatel. Zpracovatel vyhotoví Návrh na povolení oddlužení, přičemž předmětem smlouvy je jeho kompletní zpracování v ujednaném termínu a na základě dodaných podkladů zadavatele. V případě, že je dále v těchto VOP odkaz na smlouvu, myslí se tím jakýkoli dokument, který smlouvu tvoří, nebo je její součástí, jako je například žádost. Smluvní strany si jsou vědomy a souhlasí s tím, že smlouva se uzavírá pomocí prostředků komunikace na dálku (distanční smlouva) a je tvořena žádostí ON LINE uživatele, akceptací poskytovatele a těchto VOP.
· „Osobní bankrot ON LINE“ je objednávkový formulář slouží zároveň jako prostředek k vytvoření objednávky uživatelem formulářovým způsobem, který je zpřístupněn na webové stránce poskytovatele.
· Objednávka je prováděna elektronickou cestou pomocí elektronického formuláře „Žádost ON LINE“ na webové stránce poskytovatele. Odeslání elektronické objednávky se považuje za takový úkon uživatele, který nepochybným způsobem identifikuje objednávanou službu, cenu, osobu uživatele, jakož i způsob platby, tj. je pro uživatele závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů ve formuláři objednávky, možnost seznámení se s těmito VOP na webové stránce poskytovatele a potvrzení uživatele o tom, že se s těmito VOP seznámil.
· Akceptace poskytovatele – elektronické potvrzení objednávky uživatele poskytovatelem e-mailem s uvedením následujících údajů: identifikační údaje poskytovatele, prohlášení poskytovatele o jeho schopnosti dodávku pro uživatele poskytnout, doba trvání smlouvy, termín dodání dodávky poskytovatelem uživateli, výše odměny poskytovatele a její splatnost, výše zálohy a její splatnost.
· Termín nebo Dodací lhůta – jednoznačně dnem, měsícem a rokem určený termín, ve kterém je poskytovatel při splnění podmínek stanovených smlouvou, těmito VOP povinen provést dodávku individuální zakázky. Jelikož se vždy jedná o individuální zakázky je termín oprávněn jednostranně určit poskytovatel, a to v závislosti na náročnosti a svých časových a provozních možnostech. Termín je uveden v akceptaci objednávky. Poskytovatel se zavazuje vytvořit a dodat uživateli dodávku v souladu s harmonogramem uvedeným v akceptaci objednávky. V případě prodlení s předáním podkladů nutných pro vytvoření dodávky na straně uživatele je poskytovatel oprávněn prodloužit termín pro předání dodávky.

II. Uzavření objednávky

2. 1. Těmito obchodními podmínkami se poskytovatel zavazuje, že pro uživatele zařídí v souladu s ustanoveními této smlouvy, záležitosti dle zákona č. 182/2006 Sb., (insolvenční zákon) a to uskutečněním činností v oblasti řešení oddlužení, v rozsahu dále specifikovaném, uživatel se zavazuje zaplatit mu za tuto činnost sjednanou odměnu.
2. 2. Ve spolupráci s uživatelem od data účinnosti této smlouvy bude poskytovatel zajišťovat pro uživatele tyto záležitosti:
2. 2. 1. Zpracování návrhu na povolení oddlužení
2. 2. 2. Opravy a doplnění návrhu na povolení oddlužení
2. 2. 3. Zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení
2. 3. Storno objednávky ze strany uživatele - Uživatel může zrušit svoji objednávku do 3 dnů od závazné akceptace objednávky. Objednávka musí být zrušena telefonicky na tel. čísle: +420 777 764 762 a potvrzena e-mailem. Není-li možné zrušit objednávku telefonicky, je ve výjimečných případech možné zaslat storno objednávky pouze na email: info@centrum-pomoci.cz. Uživatel vždy uvede číslo své objednávky popř. i důvod stornování. Pokud se uživatel rozhodne zrušit objednávku po lhůtě 3 dnů, je možné tak učinit podle bodu
2. 4. Storno objednávky ze strany poskytovatele - Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část
v případě, že není ze závažných důvodů schopen splnit termín dodávky individuální zakázky, dodávku již neposkytuje, nebo se změnila výrazným způsobem cena dodávky. V případě, že tato situace nastane, bude poskytovatel uživatele kontaktovat emailem nebo telefonicky a případně se poskytovatel s uživatelem domluví na dalším postupu. V případě, že dodávka nemá náhradu, bude objednávka zrušena.

III. Povinnosti poskytovatele

3. 1. Provádět veškeré činnosti nutné ke zdárnému provedení předmětu této smlouvy, s tím souvisí oprávnění nahlížet do smluv a jiných podkladů, pokud mají souvislost s předmětem této smlouvy, pořizovat si z nich opisy či výpisy.
3. 2. Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech v souvislosti s touto smlouvou.
3. 3. Zajišťovat ve spolupráci s uživatelem náležitosti a přílohy návrhu na povolení oddlužení, které je nutno k návrhu připojit.

IV. Povinnosti uživatele

4. 1. Předávat poskytovateli veškeré podklady, a to v co nejkratší době, aby byly známy všechny okolnosti rozhodné pro řádné plnění závazků dle této smlouvy a zejména pak řádně plněny a dodržovány různé lhůty.
4. 2. Poskytnout na požádání součinnost a spolupůsobení.
4. 3. Předkládat správné a úplné podklady k sjednanému plnění.
4. 4. Poskytovat obecně součinnost na vysoké úrovni spolupráce.
4. 5. Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech v souvislosti s touto smlouvou
4. 6. Předložit níže uvedené seznamy a listiny, nutné pro uskutečnění plnění této smlouvy
4. 7. Uživatel výslovně prohlašuje, že předložením insolvenčního návrhu:
4. 7. 1. Není sledován nepoctivý záměr
4. 7. 2. Nebyl již dříve podán návrh na zahájení insolvenčního řízení
4. 7. 3. Nebyl dle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech potrestán pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.
4. 8. Uživatel byl seznámen a bere na vědomí:
4. 8. 1. V době podání insolventního návrhu není podnikatelem
4. 8. 2. V případě že dříve podnikal, nezahrne do osobního bankrotu neuhrazené závazky z podnikání
4. 8. 3. Že soud může rozhodnou o způsobu oddlužení prodejem majetku, i když v návrhu je uvedeno plnění splátkovým kalendářem.

Insolvenční návrh podává za dlužníka oprávněná osoba, která si v souladu se zákonem účtuje odměnu.

 

Nebojte se nás kontaktovat

Jsme tu pro každého, kdo se rozhodl aktivně řešit své dluhy.
Předem Vás podrobně seznámíme se způsobem a průběhem oddlužení.
Je důležité se nebát a svěřit se se svými problémy. S důvěrou se na nás obraťe.

 

Kontaktní formulář


Kalkulačka oddlužení on-line 2020

Zkušenosti našich zákazníků